BLOG

A Thai word joke

Ganda Suthivarakom

Nov 9, 2020

Tonal languages are fun. In this mmhmm video, I tell you my favorite cheesy Thai word joke (actually, the only Thai word joke I know) that asks, "Kai kai kai kai?" Follow along and try to say it yourself!