Business Agreement

טקסט זה ניתן כתרגום באדיבות. אתה מסכים להיות כבול לגרסאות האנגלית של תנאי השימוש mmhmm והסכם העסקים mmhmm .

תאריך תוקף: 1 באפריל 2021

mmhmm Business היא הגרסה של שירות mmhmm המיועד לעסקים, צוותים וארגונים אחרים. הסכם זה מספק תנאי חוזה משולבים המשולבים בתנאי השימוש שלנו, אך חלים באופן ספציפי על השימוש ב- mmhmm Business. אנו דורשים מאדם ("אתה") לקבל הסכם זה בשם הארגון הרוצה להשתמש ב- mmhmm Business (לאיזה ארגון אנו מתייחסים אליו כ"לקוח "שלנו), ומחייבים את הלקוח לקבל ולהיות מחויב על פי חוק, תנאים אלה כתנאי ליצירת חשבון ממממ העסק. הלקוח הוא צד אחד להסכם זה ו- mmhmm inc. הוא הצד השני. אנו מתייחסים גם לאדם שיזם חשבון ממ"מ העסק כ"בעלים "הראשוני של חשבון כזה.

ההסכם תקף החל מהתאריך mmhmm הופך את מסוף הניהול (כהגדרתו להלן) לרשות הבעלים הראשוני הפועל מטעם הלקוח ("התאריך הנכנס לתוקף"). על ידי קבלת הסכם זה בשם הלקוח, אתה (כבעלים הראשוני) מאשר שבדקת את ההסכם ואתה מאשר ל- mmhmm שאתה מוסמך לקבל וליצור חוזה מחייב מבחינה משפטית בשם הלקוח. אם אין לך את הסמכות המשפטית לחייב לקוח כזה, אנא אל תסמן את התיבה המציינת שאתה מקבל את תנאי הסכם זה.

בנוסף לתנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה, השימוש של הלקוח ב mmhmm Business כפוף לתנאים וההגבלות הקיימים אז לגבי השימוש בשירות mmhmm ("תנאי השימוש"), והפרטיות הנוכחית של mmhmm מדיניות, כל אחת כפי שפורסמה באתר mmhmm. אם יש התנגשות כלשהי בין תנאי השימוש להסכם זה, תנאי הסכם זה יחולו על עניינים הנוגעים אך ורק לשירות העסק mmhmm. שים לב שאנו משתמשים במונחים מסוימים עם רישיות בהסכם זה, ואם לא הוגדר אחרת כאן, לתנאים אלה יהיו המשמעויות המיוחסות להן בתנאי השימוש.

1. הקמת החשבון העסקי mmhmm

ליצירת חשבון עסק mmhmm, הבעלים הראשוני של הלקוח יספק ויאמת כתובת דוא"ל המשויכת לעסק. אם יש לך כתובת דוא"ל עם דומיין ששייך לחשבון עסקי אחר, תוכל להצטרף לחשבון עסקי זה אך אינך יכול ליצור חשבון עסקי חדש עם דוא"ל זה.

לאחר השלמת תהליך יצירת החשבון בהצלחה ואישור קבלת הסכם זה, mmhmm יאפשר לבעלים הראשוני לגשת ללוח מחוונים ("מסוף הניהול"). מסוף הניהול מאפשר לחברי חשבון ה- mmhmm Business של הלקוח (או "חשבון הלקוח") לבצע מספר פונקציות ניהוליות, בהתאם לרמות ההרשאה המתאימות שלהם, כפי שמודגם בטבלה הבאה:

על מנת להיות זכאי לגשת לחשבון העסקי mmhmm העסקי של הלקוח ולהשתמש בו, על משתמש בודד להירשם עם כתובת דוא"ל חוקית וליצור סיסמה, וכל משתמש כזה ייחשב כ"חבר "בחשבון הלקוח. הבעלים הראשוני רשאי לייעד לאחד או יותר חברים שיהיו להם גם הרשאות מנהל ו/או בעלים. כפי שצוין בטבלה, חברים רשאים להזמין אנשים אחרים להפוך לחברים, וחברים שניתנים להם הרשאות מנהל או בעלים עשויים לבצע פעולות נוספות המשפיעות על חשבון הלקוח.

כדי להקל על תהליך ההצטרפות לחשבון העסקי שלהם, הבעלים רשאים לייעד דומיין מאושר אחד או יותר, כך שכל משתמש שירשם ל- mmhmm עם כתובת דוא"ל בדומיין מאושר כזה יוקם באופן אוטומטי כחבר בחשבון העסקי. על ידי הוספת דומיין מאושר, הבעלים מספק לחברה אחריות כי הלקוח הוא הבעלים של הדומיין הזה, וכי כל מי שיש לו כתובת דוא"ל בדומיין זה מזוהה עם ארגון הלקוח. לא ניתן להוסיף דומיינים ציבוריים לדוא"ל ( @gmail.com, @hotmail.com וכו ') לעסק כדומיינים שאושרו.

הלקוח מכיר בכך שלחבר תהיה סמכות לגשת, ליצור או לשתף תוכן בחשבון הלקוח. הלקוח גם מכיר בכך שבעוד גישה של חבר לחשבון הלקוח עשויה להיות מנוהלת על ידי מנהל מערכת או בעלים, אותו חבר רשאי להעתיק, להעביר או לייצא בדרך אחרת תוכן מחשבון הלקוח בזמן שהוא חבר. ההשעיה או הפסקת הגישה של חבר לחשבון הלקוח לאחר מכן תמנע מהחבר להמשיך לגשת לתוכן כזה בחשבון הלקוח, אך השעיה או הפסקת גישה זו לא תמחק או תשפיע באופן אחר על כל תוכן שחבר כזה עשוי להעתיק ממנו בעבר. או הועבר מחשבון הלקוח.

אם לחבר יש חשבון שירות mmhmm אישי שאינו משויך לחשבון הלקוח, הלקוח מודה כי אין לו ולא תהיה לו גישה, זכויות או שליטה בחשבון השירות mmhmm הנפרד של חבר כזה.

2. התחייבויות הלקוח

הלקוח אחראי על (i) תשלום כל העמלות הנוגעות לחשבון הלקוח ("עמלות"); (ii) ניהול כל גישת החברים לחשבון הלקוח ולתוכן שלו באמצעות מסוף הניהול; (iii) הקמה ותחזוקה של פרוטוקולים להגנה על סודיות אישורי ההתחברות של כל חבר, וכל דרישת שימוש מיוחדת המסדירה את פעילות חבריו בחשבון הלקוח; (iv) שמירה על פרטים מדויקים ושוטפים ופרטי יצירת קשר עבור כל מנהל ובעלים; (v) קביעת החברים בעלי הרשאות מנהל ובעלים; (vi) הסרה או שינוי של הרשאות חברים, מנהלים ובעלים מאנשים שאינם זכאים עוד לזכויות אלה; ו- (vii) לוודא כי כל שימוש במסוף הניהול וההרשאות של כל מנהל ובעלים תואם את הסכם זה ואת החוקים החלים. הכרת לקוחות שאם אין בעל/ת חשבון כלשהי/מוכן/ת לממש פונקציה כזו, ו/או שהלקוח אחר לא מצליח לשמור על השליטה של אישורי הבעלים כדי לקבל את ה- ADMIN CONSOLE חֶשְׁבּוֹן; במקרה כזה, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל ההפסדים, ההוצאות וההוצאות. (למידע נוסף, ראה "שחזור חשבון הבעלים" להלן).

הלקוח מאשר ומסכים כי לפני שחבר משתמש בשירות mmhmm Business, mmhmm יחייב כל חבר לקבל את תנאי השימוש של mmhmm, ותנאי שירות אלה יחולו על השימוש של כל חבר בשירות mmhmm, לרבות חשבון העסקים של הלקוח. הלקוח מכיר בכך שהפרה של חבר התנאים וההגבלות עלולה לגרום לביטול הגישה של חבר כזה לחשבון הלקוח או לסיום חשבון הלקוח. הלקוח לא ייתן כל אחריות, אחריות או אחריות בעד או מטעם mmhmm, או יחייב mmhmm בכל דרך אחרת, לכל חבר שהוא.

הלקוח רשאי לקבוע כללים משלו לגישה ולשימוש של חברים בתוכן בחשבון הלקוח ("כללי הלקוח"). כללי לקוח כאמור ישפיעו רק על מערכת היחסים בין הלקוח לחבריו. מבלי להגביל את האמור לעיל, הלקוח אחראי לקבוע ולקבל את כל ההרשאות מהחברים הדרושים על מנת לאפשר ללקוח לבצע את הפונקציות הניהוליות הזמינות באמצעות מסוף הניהול ולאכוף כללי לקוח. ל- mmhmm לא תהיה כל התחייבות או אחריות כלפי הלקוח או כל חבר ביחס לכך, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לסייע ללקוח באכיפת כללי הלקוח או בפעולה כלשהי אשר אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות.

הלקוח ימנע שימוש בלתי מורשה בחשבון העסקי שלו ובתוכן העסק שלו ויסיים באופן מיידי כל שימוש לא מורשה שהוא מודע אליו. הלקוח יודיע מיד על mmhmm על כל שימוש בלתי מורשה או גישה לשירות mmhmm שעליו הוא מודע.

3. שחזור מסוף הניהול

אם הלקוח מעוניין להקים תהליך הרשאה ספציפי לניהול חשבון הלקוח ללא קשר למסוף הניהול, כגון הנחיה בכתב מאת קצין תאגיד או נציג אחר של הלקוח, הלקוח רשאי לפנות אלינו בכתובת help@mmhmm.app בבקשה לבקש הסכמה על תהליך כזה. ("תהליך שחזור חשבונות מאושר"). mmhmm שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל או לדחות הצעה כזו. אם הלקוח ו- mmhmm הסכימו על תהליך שחזור חשבונות מאושר, הלקוח רשאי בכל עת או מעת לעת לבקש עזרה בשיטת תהליך שחזור החשבון המאושר.

אם הלקוח מאבד את הגישה למסוף הניהול שלו ולא קבע תהליך אישור לשחזור חשבון, הלקוח צריך לפנות אלינו לכתובת help@mmhmm.app ולבקש עזרה. אם לאף אחד אין אישורים לגשת למסוף הניהול ("אובדן ניהול"), ממ"מ יכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע האם ניתן לספק לאדם המבקש גישה למסוף הניהול את האישורים הדרושים לשם כך מטעם לָקוּחַ. במקרה כזה, אדם רשאי לנסות להפגין ל- mmhmm הרשאה לפעול בשם הלקוח כדי לקבל מחדש את הגישה למסוף הניהול על ידי מתן הוכחה מספקת ל- mmhmm. הלקוח מכיר ומסכים כי במקרה של אובדן ניהול, mmhmm מוסמכת ומוסמכת על פי הסכם זה להשתמש בשיקול דעתו בקביעה אם לספק אישורי בעלים או מנהל מערכת לאדם המציע הוכחת סמכות לפעול בשם הלקוח, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי mmhmm כתוצאה מפעולות מסוג זה, או בכל דרך שהיא. הלקוח נודע, ומבין, את הוראות חוק האזרחים בקליפורניה, סעיף 1542 ("סעיף 1542"), הקובע: "הודעה כללית אינה מתרחבת לתביעות שהנושה אינו יודע או חשוד להתקיים אצלו או אהבתה בעת ביצוע ההודעה, שאם ידועה על ידו או שלה עלולה להשפיע באופן מהותי על יישובו או על יישובו עם החייב ". הלקוח מוותר במפורש, ביודעין ובכוונה על כל הזכויות, ההטבות וההגנות של סעיף 1542 ושל כל חוק או חוק פדרלי אחר של מדינה או עקרון המשפטי המגביל את היקף ההוצאה הכללית.

4. הגבלות

הלקוח לא יבטיח ויבטיח כי חברים או צדדים שלישיים הקשורים לחשבון הלקוח שלו אינם: (i) מציעים למכירה או חכירה, מכירה, מכירה או השכרה של גישה לשירות mmhmm באמצעות חשבון הלקוח; (ii) ניסיון להנדס לאחור את שירות mmhmm או כל תוכנה או רכיב אחר המשמש בו; (iii) להשתמש בשירות העסק mmhmm באופן או בנסיבות שבהן שימוש או כישלון של השירות mmhmm Business עלול לגרום למוות, פציעה אישית או פגיעה אחרת ביחידים, ארגונים או השירות; (iv) להשתמש בשירות העסקים mmhmm באופן שיפר את החוקים החלים המגנים על זכויות הפרטיות של האדם, על בריאותו או על נתוניו הפיננסיים, לרבות חוק ביטוחי הבריאות והחייבות של 1996, חוק Gramm-Leach-Bliley ותקנות היישום שלו, חוק הפרטיות וחוק האבטחה או חוק הרפורמה והגנת הצרכן של דוד-פרנק וול סטריט, כולל התקנות שניתנו על פיו, וכפי שניתן לשנות כל אחת מהן מעת לעת; או (v) ניסיון ליצור שירות תחליף או דומה באמצעות שימוש או גישה לשירות mmhmm או mmhmm Business.

5. בקשות צד שלישי

הלקוח מכיר ומסכים כי, בין הצדדים, הוא אחראי להיענות לבקשת צד שלישי לרישומים הנוגעים לשימוש של הלקוח או של חבר או בתוכן הכלול בחשבון הלקוח ("בקשת צד שלישי"). אם mmhmm תקבל בקשת צד שלישי (כולל אך לא רק זימונים פליליים או אזרחיים או הליך משפטי אחר המבקש מידע על הלקוח או החבר), mmhmm יורה, במידה המותירה על פי החוק ועל פי תנאי הבקשה של צד שלישי, על צד שלישי ללקוח לביצוע בקשת צד שלישי. mmhmm שומרת לעצמה את הזכות להגיב לבקשות צד שלישי למידע על הלקוח כאשר mmhmm קובע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי היא נדרשת על פי חוק להיענות לבקשת צד שלישי כאמור.

6. תשלום

הלקוח יידרש לבחור את אמצעי התשלום שלו כאשר הבעלים הראשוני יקים את חשבון mmhmm Business. כל התשלומים לפי הסכם זה כפופים לתנאי השימוש (ראה "תשלום עבור המנוי שלך"). תוכל למצוא מידע נוסף על תמחור לעסקים mmhmm בשאלות הנפוצות שלנו.

רק הבעלים של חשבון mmhmm Business רשאי לשנות את פרטי התשלום עבור חשבון mmhmm Business שלו במסוף הניהול. כתוצאה מכך, אנו ממליצים בחום ללקוח להקים שיטה לשמירה על השליטה על אישורי הבעלים, או להקים יותר מבעלים אחד, על מנת להבטיח יכולת ניהול מתמשכת של חשבון הלקוח.

הסכמי הלקוח כי הלקוח וחבריו עשויים לאבד גישה לכל תוכן חשבון הלקוח בשירות, במקרה שהלקוח אינו מסוגל לספק תשלום במועד. גישה כזו תשוחזר עם קבלת התשלום המלא.

הלקוח מסכים כי רכישותיו להלן אינן תלויות במתן פונקציונליות או תכונות עתידיות ואינן תלויות בהצהרות בעל פה או בכתב של mmhmm בנוגע לפונקציונליות או תכונות עתידיות.

7. מיסים

הלקוח אחראי לכל מס, כולל, ללא הגבלה, מכירה, שימוש, הבלו, ערך מוסף, ניכוי מסים דומים, כמו גם כל המכס, החובות או הטלות השלטון, למעט מסים בלבד על הרווח הנקי של ממ"מ (ביחד, "מסים "), והלקוח ישלם mmhmm את כל העמלות המפורטות להלן ללא כל הפחתה במס. אם mmhmm מחויב לגבות או לשלם מסים, mmhmm יחייב את הלקוח בחשבון את המיסים, אלא אם כן הלקוח ימסור ל- mmhmm תעודת פטור ממס תקפה, מספר מע"מ שהונפק על ידי רשות המיסים המתאימה ו/או תיעוד אחר שיספק ראיות לכך שאין לחייב מס. אם הלקוח נדרש על פי חוק לעכב את כל המסים מתשלומיו ל- mmhmm, הלקוח חייב לספק ל- mmhmm קבלת מס רשמית או תיעוד מתאים אחר לתמיכה בתשלומים אלה.

8. תמיכה ותחזוקה

mmhmm יספק תמיכה למנהלי הלקוח ולחברים שלו. הלקוח יהיה, על חשבונו, אחראי על מתן תמיכה לחבריו בנושאים הנוגעים במיוחד לגישה של חבריהם לחשבון הלקוח ( למשל איפוס סיסמאות, השעיית חשבונות, שיתוף תוכן וכו '). הלקוח ישתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לפתור בעיות תמיכה כאלה לפני הסלמתן ל- mmhmm.

9. אבטחת מידע

mmhmm יישמה אמצעים טכניים וארגוניים מסוימים שנועדו למנוע אובדן מקרי של גישה בלתי מורשית לתוכן המאוחסן בשירות ולשימוש בו. עם זאת, mmhmm אינה מבטיחה שצדדים שלישיים לא מורשים לא יוכלו לקבל גישה לשירות או לתוכן הלקוח, והלקוח מאשר כי כל התוכן המאוחסן על ידי הלקוח וחבריו בשירות נעשה זאת על אחריות הלקוח וחבריו בלבד. בנוסף, הלקוח אחראי לוודא שהוא גיבה את התוכן שלו במקרה של אובדן תוכן המאוחסן בשירות. במקרה של mmhmm יוודע כי צד שלישי ניגש ללא הרשאת חשבון mmhmm Business של הלקוח או קיבל ללא אישור את אישורי הבעלים או המנהל עבור חשבון ה- mmhmm Business של הלקוח, mmhmm ימסור הודעה מיידית למנהל הלקוח ו/או לבעלים ) של גישה בלתי מורשית כזו.

10. פרטיות

על ידי שימוש ב- mmhmm Business, הלקוח מאשר, מקבל ומסכים לכל הוראות מדיניות הפרטיות.

אם הלקוח מתכוון לאפשר שימוש בשירות העסק mmhmm על ידי חברים שהם קטינים, הלקוח יהיה אחראי על קבלת כל ההורים / אפוטרופוס או הרשאות אחרות הנדרשות על פי החוקים הרלוונטיים לפני שתאפשר גישה או שימוש של חברים אלה בחשבון הלקוח. על הלקוח לספק להורים / אפוטרופוסים העתק של מדיניות הפרטיות של mmhmm בעת קבלת הסכמת הורים / אפוטרופוסים. הלקוח חייב לשמור את כל ההסכמות הקיימות ולספק אותן ל- mmhmm על פי בקשה.

11. סודיות

כל צד מתחייב שלא לחשוף בפני צד שלישי כל מידע המתקבל מהצד השני (לרבות מצד mmhmm, תוכן הלקוח ומידע אחר המסופק על ידי הלקוח ל- mmhmm) המוגדר כקנייני או חסוי, או שמטבעו , ניכר בעליל כי יש לראותו כסודי או קנייני ("מידע סודי"), פרט לכך ש- mmhmm רשאית לגשת, לחשוף ולשתף מידע סודי כזה של הלקוח וחבריו במידת הצורך על מנת לספק את שירותי mmhmm העסק להלן. וכפי שנמסר במדיניות הפרטיות. כל צד מסכים כי ישתמש באותה מידה של זהירות בה היא נוקטת כדי להגן על מידע סודי משלה, בעל אופי דומה כדי להגן על סודיות המידע ולמנוע ממנו חשיפה או שימוש בו כדי למנוע ממנו ליפול לרשות הציבור או החזקת אנשים אחרים מלבד אותם אנשים המורשים על פי הסכם זה לקבל מידע כלשהו כזה. חובת הסודיות בסעיף זה אינה חלה על מידע שהנמען יכול להראות לו נודע לו באופן אחר מאשר שנמסר על פי הסכם זה, או מהצד השני או על מידע הנמצא ברשות הרבים, או פותח באופן עצמאי על ידי הנמען ללא התייחסות למידע כזה. יתר על כן, מידע חשאי עשוי להיחשף ככל שחשיפה כזו נחוצה כדי לאפשר לצד לציית לחוק החל, בהחלטה של בית משפט או להיענות לבקשות של גורמים ממשלתיים או של צדדים שלישיים שגורם כזה קובע שדורש גילוי, אך אז רק לאחר שהודיע לראשונה לצד השני על הגילוי הנדרש, אלא אם כן הודעה כזו אסורה. חובת הסודיות האמורה תחול כל עוד המידע מהווה מידע סודי.

12. סימני מסחר

mmhmm רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר ללקוח להעלות את הלוגו שלו או סימני מסחר אחרים (יחד, "סימני מסחר של לקוח") להצגה בגרסת mmhmm Business שאליה ניגשים חברי חשבון הלקוח, בין בשילוב עם סימני המסחר של mmhmm או כלקוח. -שירות מותג. בהתאם לכך, הלקוח מעניק בזאת ל- mmhmm רישיון לא בלעדי להצגה, ביצוע והפצה של סימני המסחר של הלקוח ולשינוי (למטרות טכניות, למשל , לוודא שסימני מסחר ניתנים לצפייה במכשירים ניידים כמו גם במחשבים) סימני מסחר אלה אך ורק בקשר עם הפיכת העסק mmhmm לזמין לחברי חשבון הלקוח.

13. שמירת זכויות

למעט כפי שנקבע במפורש כאן ובתנאי השימוש, הסכם זה אינו מעניק לאף אחד מהצדדים זכויות כלשהן, משתמעות או אחרות, בקניין הרוחני של האחר. שום תמורה או בעלות על זכות אחרת או על העסק mmhmm או תוכנה המשמשת להפעלת העסק mmhmm ("תוכנת mmhmm") לא מועברת ללקוח במסגרת הסכם זה.

14. פרסום

mmhmm עשוי לכלול את שם הלקוח ברשימת לקוחות mmhmm באינטרנט ובחומרים שיווקיים מודפסים ואלקטרוניים.

15. אחריות לחוזה

כל צד מייצג ומבטיח לשני כי יש לו את הכוח והסמכות הנדרשים על פי האמנה הארגונית שלו והסכמי השלטון (אם יש כאלה) להיכנס להסכם זה ולבצע אותו בהתאם לתנאים המופיעים כאן. עוד מצהיר הלקוח ומתחייב כי הבעלים הראשוני שיוזם את חשבון הלקוח, וכל מנהל ושאר בעלים, מוסמך לפעול בשם ובשם הלקוח.

16. כתב ויתור

בהיקף המקסימלי המותר בחוק החל, אחריות המפורשות שנקבעו בסעיף 15 ותנאי השירות הם על כל האחריות האחרת, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת של אחריות ערבות, ערבות ערבות מַטָרָה. mmhmm מתנער מכל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, עד למקסימום החוק. שום מידע בעל פה או בכתב או ייעוץ שיינתן על ידי כל אחד מהצדדים, סוכניו או עובדיו לא ייצרו אחריות או בדרך כלשהי להגדיל את היקף האחריות בהסכם זה.

ללא כל קביעה להנחיה, mmhmm אינו מבטיח כי תוכנת mmhmm או mmhmm BUSINESS תענה על כל דרישות הלקוח או כל משתמש קצה, או שהפעולה של תוכנת mmhmm או Mmmmm שירות שירות שכל הפגמים בתוכנת mmhmm ו- mmhmm BUSINESS יתקנו. יתר על כן, mmhmm אינו אחראי לכל פגם או שגיאה כתוצאה משינוי, פגיעה או נזק של תוכנת mmhmm שלא נמסרה על ידי mmhmm או שעולה מכל שימוש בתוכן בשירות mmhmm. mmhmm אינו מתחייב ואין לו אחריות ביחס לתוכנה של צד שלישי או מוצרים או שירותים אחרים - mmhmm.

17. שיפוי על ידי הלקוח

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, הלקוח מסכים לשפות ולהחזיק mmhmm, חברות הבת שלה, שותפיה, נושאי משרה, סוכנים, עובדים, נותני רישיון, קבלנים ושותפים שאינם מזיקים ובין כל התחייבויות, נזקים (בפועל וכתוצאה מכך), הפסדים והוצאות (כולל שכר טרחה משפטי ואחרים) הנובעים או קשורים בכל דרך (i) לאובדן מינהל או (ii) תביעות (א) שהועלו על ידי חברים; או (ב) שנעשה על ידי כל צד שלישי הנוגע לשימוש של הלקוח ובשימוש של חברי הלקוח בתוכנת mmhmm או בעסקי mmhmm בניגוד להסכם זה, לתנאי השימוש או לחוקים החלים. במקרה של טענה כאמור, נמסור הודעה על התביעה, התביעה או הפעולה ללקוח באמצעות פרטי הקשר שיש לנו לחשבון, ובלבד שכל אי מסירת הודעה כזו ללקוח לא תבטל או תפחית את חובת השיפוי של הלקוח להלן, למעט במידה והלקוח יכול לקבוע כי הוא נידון מראש בכשל כזה.

18. הגבלת אחריות

למעט הפרת (א) הפרת הלקוח לסעיף 2 או 4 ו- (ב) חובות ההפעלה שנקבעו בסעיף 17, (א) אף צד לא יהיה אחראי לאחרים על רווחים מפסידים, רווחיים, תעשייתיים, מיוחדים, או נזקים מקריים, בין אם הם עולים בחוזה או בנזיקין (כולל אך לא מוגבלים לרשלנות) הנובעים מההסכם הזה ו/או מתוקף סיוםו או הפסקתו של כל קבוצה של קבוצה של קבוצה וחבילה בשום מקרה לא עלה על סכום העמלות שיש לשלם על ידי הלקוח עד mmhmm במסגרת ההסכם הזה במהלך תקופת שנים עשר החודש מיד לפני ההתחלה של כל תביעה בגין נזקים.

19. קדנציה

אלא אם כן mmhmm והלקוח מסכימים זה על זה בתוספת נפרדת בכתב להסכם זה, הסכם זה יכנס לתוקפו בתאריך התוקף ויישאר בתוקפו עד תום תקופת המנוי המצוינת במסוף הניהול ("תקופת המנוי"), אלא אם כן ועד לסיומה בהתאם להוראות סעיף 20.

בתום תקופת המנוי הראשונית, תקופת המנוי תתחדש אוטומטית לתקופת מנוי נוספת, למעט כמפורט להלן. הלקוח ישלם mmhmm את העמלות הקיימות אז לתקופת המנוי. בכל עת לפני תום תקופת המנוי הראשונית או כל תקופת מנויים שלאחר מכן, הלקוח רשאי לבטל את מנוי העסק שלו, אשר ביטול או הפחתה תהיה בתוקף החל מתום תקופת המנוי הנוכחית. הלקוח יהיה אחראי לכל החיובים עבור העסק עד תום תקופת המנוי כאמור.

20. סיום והחזרים

הלקוח רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי ביטול חשבון mmhmm העסק שלו באמצעות מסוף הניהול. במקרה של סיום הלקוח, החזרים מלאים או חלקיים עשויים להיות זמינים בהתאם למדיניות ההחזרים שלנו. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להנפיק החזרים או זיכויים לפי שיקול דעתנו הבלעדי, או כנדרש בחוק החל. אם אנו מוציאים החזר או אשראי במקרה אחד, אין אנו מחויבים להנפיק את אותו החזר או אשראי בעתיד.

mmhmm רשאית לסיים הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ללקוח בשישים (60) ימים ותחזיר את החלק היחסי של כל דמי תשלום החלים על החלק של תקופת המנוי שנותרה לאחר מועד סיום התוקף.

בנוסף, כל צד רשאי לסיים הסכם זה במקרה שהצד השני יבצע הפרה או ברירת מחדל של התנאים המהותיים בהסכם זה ואינו יכול לתקן הפרה או ברירת מחדל כאמור תוך שלושים (30) ימים לאחר הודעה בכתב על הפרה כזו או ברירת מחדל מאת הצד שאינו מפר או שאינו עומד בברירת מחדל.

על אף האמור לעיל, (i) כל צד רשאי לסיים הסכם זה באופן מיידי במקרה של הפרה מהותית של הצד השני מהתחייבויותיו לפי סעיף 11 ו- (ii) mmhmm רשאי לסיים הסכם זה באופן מיידי במקרה של הפרה מהותית מצד הלקוח. מהתחייבויותיו לפי סעיפים 2 או 4. אם הלקוח יסיים את הסכם זה בגין הפרה של mmhmm, הסעד הבלעדי והבלעדי של הלקוח וכל האחריות של mmhmm בגין הפרה כאמור יהיו החזר של דמי ששילם הלקוח ל- mmhmm על פי הסכם זה.

אם הלקוח: (i) הופך לחסר פירעון; (ii) מגיש מרצונו או הגיש נגדו עתירה לפי חוקי פשיטת הרגל או חדלות פירעון שהלקוח לא הצליח לפרוק או לסיים תוך שלושים (30) ימים לאחר הגשתו; (iii) מציע כל פירוק, חיבור או ארגון מחדש פיננסי עם הנושים או אם מונה כונס נכסים, נאמן, אפוטרופוס או סוכן דומה או משתלט על כל נכסיו או עסקיו של הלקוח או בעצםם; או (iv) הלקוח מבצע מטלה כללית לטובת הנושים, mmhmm רשאי לסיים את הסכם זה באופן מיידי על ידי מתן הודעת סיום.

סיום הסכם זה יסיים, החל ממועד תוקפו של סיומה כאמור, את גישת הלקוח וחבריו לחשבון הלקוח, לרבות כל התוכן בו, וכל הזכויות האחרות הניתנות ללקוח להלן; אולם, בתנאי שכל סיום אינו פוגע באכיפת כל התחייבויות בלתי מפוסקות הקיימות בעת הסיום. עם סיום ב- mmhmm בהודעה מוקדמת של פחות משלושים (30) ימים, ומעט אם הדבר אסור על פי חוק, mmhmm יספק מנגנון עבור הלקוח להוריד או לייצא תוכן בחשבונו של הלקוח תוך פרק זמן מוגבל.

ההוראות הבאות בהסכם זה ישרדו את סיום הסכם זה: סעיפים 2 - 7, 9 - 13, 16 - 21.

21. תנאים כלליים

א. ההסכם כולו. הסכם זה, יחד עם התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות מהווים את כל ההסכם בין mmhmm ללקוח ביחס לנושא שלו, והוא גובר על כל ההצעות, ההצהרות וההסכמים הקודמים ועכשיו. כל התנאים וההגבלות בהזמנת רכישה שהונפק על ידי הלקוח אינם חלים על הסכם זה והם בטלים. במקרה בו הוראה כלשהי בהסכם זה נקבעת על ידי בית משפט או בית דין אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיאכף במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, והוראות אחרות בהסכם זה להישאר במלוא העוצמה וההשפעה. הצדדים מסכימים עוד כי במידה והוראה כזו היא חלק מהותי מהסכם זה, הם ינהלו משא ומתן בתום לב על הוראה חלופית לשכפול כוונתה של הוראה כזו במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.

ב. הודעות. כל הודעה הנדרשת או מותר להינתן להלן תינתן בכתב על ידי משלוח אישי, בדואר אלקטרוני או על ידי משלוח שליחים מוכר בעולם כדלקמן:

אם ללקוח: בכתובות הדוא"ל של הבעלים הנוכחיים של החשבון.

אם עד ממממ:

mmhmm inc.
548 רחוב השוק, PMB 85948

סן פרנסיסקו, קליפורניה 94104

עם עותק ל- legal@mmhmm.app

המועד בו נמסרה הודעה כאמור יחשב כמועד הודעתה זו, ללא קשר למועד המופיע בה. צד, באמצעות מסוף הניהול (אם לקוח) או בהודעה בכתב ללקוח (אם ממממ), רשאי לשנות את הכתובות, הפרטים ו/או הכותרות שאליהן ישלחו הודעות.

ג. חוק מסדיר. הסכם זה ינוהל על ידי ויתפרש כמכשיר בחותם בהתאם לחוקי מדינת קליפורניה (ארה"ב) הנוגעים לחוזים שיבוצעו ויתבצעו בו, אך ללא התחשבות בכל בחירה של הוראות חוק. הסכם זה אינו כפוף להוראות אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירת מוצרים בינלאומיים.

אם הלקוח הוא ממשלה או סוכנות או יחידת ממשלה אחרת הממוקמת בארצות הברית ("לקוח ממשלתי אמריקאי") והחוק הקובע או פוסל על לקוח כזה מחייב במפורש ללקוח להתקשר בחוזים על פי חוק מסוים ו/או לאסור כל הוראת בחירה בחוק המטילה חוק אחר מלבד החוק לפיו הלקוח מוסמך לפעול ("החוק המנדטורי"), אזי הפסקה הקודמת לא תחול לגבי השימוש של הלקוח הממשלתי האמריקאי בשירות העסק mmhmm בזמן ביצועו היכולת הממשלתית הרשמית שלה.

אם החוק המנדטורי החל על כל לקוח ממשלתי אמריקאי אוסר על לקוח כזה להסכים להסכם הבוררות בתנאי השימוש, אז הסכם הבוררות לא יחול במידה של איסור כזה ולגבי השימוש בשירות העסק mmhmm שלו יכולת ממשלתית רשמית.

ד. הסכם, ממשיכים ומטילים. התנאים וההגבלות של הסכם זה ינהלו לטובת וניתן לאכיפה על ידי כל אחד מהצדדים וממשיכי דרכו ומשיכיהם המורשים. למעט כפי שיפורט במשפטים הבאים מיד, אף צד לא יעניק הסכם זה או כל זכות או אינטרס לפי הסכם זה, ולא ימסור כל התחייבות לביצוע על פי הסכם זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני. הסכם זה ינהג לטובת, ומחייב, כל יורש משפטי לכל העסק או לנכסיו של כל אחד מהצדדים, במידה ורצף כזה יתרחש בקשר למיזוג, מכירת נכסים, ארגון מחדש של חברות או אחרת על ידי הפעלת חוק; ו- mmhmm שומרת לעצמה את הזכות להקצות הסכם זה לכל שותף או יורש של mmhmm. אם הלקוח מעוניין לבקש ממממ להסכים להקצאת הסכם זה, הלקוח ישלח בקשה רשמית להסכמה בהודעה לממממ ועליו לשלוח הודעה ל- mmhmm באמצעות מסוף הניהול ובו פרטים הנוגעים למשימה המבוקשת. כל ניסיון הקצאה או משלחת בניגוד להוראה זו יהיה בטל ולא יעיל. הלקוח יבטיח כי הוא יספק את הסיסמאות הקיימות אז עבור חשבון מנהל המערכת לכל יורש או מקבל על פי הסכם זה, שכן למרות כל הקצאה כאמור, mmhmm לא תספק שום סיסמאות לחשבון מנהל המערכת של הלקוח לצד כלשהו.

ה. לא במערכת יחסים. שום הסכם, שותפות, מיזם משותף או תעסוקה לא נוצרים בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. למעט האמור במפורש במסמך זה, אף צד אינו מוסמך ליצור כל התחייבות, מפורשת או משתמעת, בשם הצד השני, או להפעיל שליטה כלשהי על דרכי הפעולה של הצד השני.

ו. כוח עליון. אם כל אחד מהצדדים ימנע לבצע חלק כלשהו מהסכם זה (למעט תשלום כסף) מסיבות שאינן בשליטתו, לרבות סכסוכי עבודה, מהומה אזרחית, מלחמה, תקנות או בקרות ממשלתיות, נפגעים, חוסר יכולת להשיג חומרים או שירותים או פעולות של אלוהים או הטבע, צד שכשל ברירת המחדל יפטור מהופעה למשך תקופת האיחור ולמשך זמן סביר לאחר מכן.

ז. בְּנִיָה. הכותרות בהסכם זה נוספו מטעמי נוחות ולא ישנו, הגדירו או הגבילו את ההוראות המפורשות של הסכם זה. כל הכינויים ייראו כמתייחסים ללשון זכר, נקבה, סירוס, יחיד או רבים, כפי שנדרשת זהות האדם או האנשים שאליהם אתה מתייחס. הצדדים מאשרים כי (i) לכל אחד מהם הייתה הזדמנות לעיין בהסכם זה עם יועץ משפטי על פי בחירתו ו (ii) הם מבינים את התנאים של הסכם זה, ומתקשרים ביודעין ורצון, מתוך כוונה להיות כפופים למשפט. לפי התנאים של זה.

ח. ויתור ותיקון. mmhmm, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות הסכם זה בכל עת, ובמקרה כזה, mmhmm תפרסם גרסה חדשה של ההסכם ("הסכם מתוקן") באתר mmhmm Business עם תיאור השינויים שבוצעו. בנוסף, mmhmm תמסור ללקוח הודעה מוקדמת על כל שינוי מהותי בהסכם. המשך השימוש של הלקוח ב- mmhmm Business לאחר האפקטיביות של עדכון כלשהו ייחשב כמייצג את הסכמת הלקוח להיות כפוף להסכמה עם תנאי ההסכם המתוקן. אם ההסכם המתוקן כולל שינויים שליליים מהותיים בזכויותיו או חובותיו של הלקוח והלקוח אינו מעוניין להמשיך להשתמש ב- mmhmm Business על פי תנאי ההסכם המתוקן, הלקוח רשאי לסיים את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב mmhmm בתוך שלושים (30) ימים מיום היותו נמסר על זמינות ההסכם המתוקן. במקרה של סיום כזה, [מדיניות ההחזרים] שלנו תחול. אחרת, שום ויתור, תיקון או שינוי של כל הוראה בהסכם זה, ושונות או תנאי לתנאי הסכם זה בהוראת רכישה או הודעה בכתב אחרת, לא יהיו בתוקף אלא אם כן בכתב והוסכם לכך על ידי מסיבות לכאן. כל כישלון או עיכוב של צד כלשהו במימוש כל זכות, סמכות או תרופה על פי הסכם זה לא יפעלו כוויתור על זכות, סמכות או תרופה כאמור. שום ויתור על כל תנאי, תנאי או ברירת מחדל של הסכם זה לא יתפרש כוויתור על כל מונח, תנאי או ברירת מחדל אחרים. הסכם זה לא יתווסף או ישתנה בכל דרך של התנהלות או שימוש במסחר.

I. שפת השלטון. אם הסכם זה מתורגם לשפה שאינה אנגלית וקיים ניגוד משמעות בין התרגומים, הגרסה בשפה האנגלית תקבע.